www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Środowisko i warunki naturalne gminy Narol » Budowa geologiczna i gleby

Budowa geologiczna i gleby

Roztocze Południowe (Wschodnie) na terenie, którego leży gmina Narol nie stanowi odrębnej jednostki geologicznej, podobnie zresztą jak i całość Roztocza, lecz wchodzi w skład Niecki Lwowsko-Lubelskiej. Jest ona skrajną częścią rozległej prekambryjskiej Płyty Wschodnioeuropejskiej. Najstarsza część Roztocza zbudowana jest ze skał górnokredowych -lekkich i porowatych. Na nich zalegają utwory trzeciorzędowe-wapienie, zlepieńce (grubookruchowe, o spoiwie i otoczakach wapiennych) oraz piaskowce (jasnoszare, średnioziarniste). W okresie czwartorzędu do istniejących utworów doszły nowe piaszczyste i pylaste, pamiątka po lądolodzie (krakowskim) są zaś głazy narzutowe, piaski polodowcowe oraz lessy eolityczne. Doliny rzeczne zapełnione są natomiast osadami współczesnymi-torfami, madami oraz namułami.8

Tereny gminy Narol, leżące na obszarze Roztocza, reprezentują typ gleb terenów wyżynnych. Charakter gleb pozostaje w ścisłym związku z budową geologiczną, ukształtowaniem powierzchni, stosunków wodnych i szaty roślinnej. Powszechne są gleby bielicowe wytworzone zarówno z piasków luźnych jak i słabo gliniastych. Rozwinęły się one głównie pod borami sosnowymi i jodłowymi. Są to gleby kwaśne lub bardzo kwaśne zawierające bardzo mało potasu i fosforu.9 O wiele większą wartość z punktu widzenia przydatności rolniczej przedstawiają gleby brunatne wytworzone na glebach wapienno-krzemowych.

Nie brak tu i rędzinów oraz pararędzinów, powstałych na wapieniach trzeciorzędowych.

Ryc. 1. Przekrój geologiczno – geograficzny Roztocza wschodniego

Źródło: P. Wład, M. Wiśniewski, „Roztocze Wschodnie” Lubaczów 1999

W dolinie Tanwi, na mało przepuszczalnym ilastym i gliniastym podłożu wytworzyły się gleby bagienne - mułowe i torfowe. Te pierwsze powstają na terenach zalewowych i podtapianych przez wolno płynące wody powierzchniowe. Gleby torfowe powstają natomiast w warunkach wody stojącej.

Pod względem przydatności rolniczej gleb rolnych zaliczono większość gleb gminy do kompleksów żytniego dobrego i żytniego słabego.10komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.