www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Wstęp

Wstęp

Wraz ze wzrostem poziomu życia obywateli oraz szerszym otwarciem granic dla cudzoziemców obserwujemy wzrastające zainteresowanie turystyką w Polsce. Sytuacja ta ma miejsce szczególnie w ostatnich latach po przemianach gospodarczych Polski, po 1989 roku. Otwiera to nowe możliwości rozwoju dla biedniejszych i mniej rozwiniętych przemysłowo regionów Polski.

Rozwój turystyki w regionie niesie ze sobą pozytywne efekty przede wszystkim dla miejscowości wyposażonych w walory turystyczne, nazywane dobrami turystycznymi, które stanowią podstawę rozwoju ruchu turystycznego. Oprócz wyżej wymienionych funkcji ekonomicznych turystyki, bardzo istotna dla rozwoju miejscowości jest jej funkcja miastotwórcza. Turystyka wymieniana jest jako jeden z czynników mających wpływ na proces urbanizacji, czyli proces rozwoju ośrodków miejskich.

W świecie współczesnym turystyka jest również czynnikiem rozwoju kulturalnego i ważnym elementem rekreacji, podnosi poziom kultury społeczeństw i przyczynia się do zbliżenia między narodami.

Przedmiotem pracy jest ukazanie bogatych walorów turystycznych miasta i okolic Narola powstałych na przestrzeni jego długiej historii. Walory te dotyczą urbanistyki i architektury kompleksu budynków oraz bardzo licznych obiektów sakralnych.

Celem pracy jest wykazanie, że walory turystyczne gminy i miasta Narol wyznaczają turystykę jako jeden z najważniejszych kierunków jego rozwoju.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.