www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Stosunki demograficzne

Stosunki demograficzne

Gmina Narol należy pod względem administracyjnym do powiatu lubaczowskiego województwa podkarpackiego. Gmina obejmuje obszar 203, 40 km,będąc pod tym względem drugą spośród 8 gmin powiatu lubaczowskiego. Większość powierzchni gminy zajmują lasy – 55%, natomiast blisko 39% stanowią użytki rolne.24

Według danych z 27 czerwca 2002 r. w gminie Narol mieszkało 8 899 osób. Jest to znacznie mniej niż w, 1900r. kiedy to 12 027 mieszkańców zamieszkiwało gminę.

Zmiany ludności gminy w XX w. Przedstawiały się następująco:

- 1900 – 12 027

- 1921 – 12 322

- 1946 – 5 473

- 1970 – 9 150

- 1978 – 8 552

- 1988 – 8 531

- 2002 – 8 899

Główną przyczyną spadku liczby mieszkańców w okresie po II wojnie światowej było to, że większość ludności żydowskiej nie przetrwała hitlerowskiej eksterminacji, natomiast część ludności ukraińskiej została przesiedlona.25

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Chlewiska, Dębiny, Huta Różaniecka, Huta Złomy, Jędrzejówka, Kadłubiska, Lipie, Lipsko, Łówcza, Łukawica, Narol-Wieś, Narol (miasto), Płazów, Podlesia, Ruda Różaniecka oraz Wola Wielka.26

Rozmieszczenie ludności w gminie Narol przedstawia się następująco:

LP MIEJSCOWOŚĆ LICZBA MIESZKAŃCÓW
1.Narol2 185
2.Ruda Różaniecka1 303
3.Łówcza642
4.Wola Wielka535
5.Narol Wieś523
6.Jędrzejówka505
7.Lipsko457
8.Huta Różaniecka433
9.Płazów433
10.Chlewiska386
11.Lipie377
12.Łukawica345
13.Dębiny247
14.Kadłubiska211
15.Huta Złomy184
16.Podlesina133

W latach 1980 – 2001 na terenie gminy Narol obserwuje się wyższy odpływ niż napływ. Nastąpił równie wyraźny spadek przyrostu naturalnego, z 8,9‰ w 1980 r. do 3,3‰ w 1995 r. Przyczyną tego stanu jest głównie trudna sytuacja na rynku pracy, która nie sprzyja zakładaniu rodziny. Również absolwenci szkół wyjeżdżają kontynuować naukę do Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Lubaczowa a nawet Rzeszowa, nie zawsze wracają w swoje rodzinne strony.27

Pomimo, iż większość powierzchni gminy zajmują lasy, to jednak ma ona charakter rolniczy. Utrzymać się z uprawy ziemi nie jest łatwo, tym bardziej, że przeważają słabe gleby klasy IV i V. Część mieszkańców znalazła zatrudnienie poza rolnictwem, duże szanse na nowe miejsca pracy niesie ze sobą rozwój infrastruktury turystyczno – wypoczynkowej. A nowe miejsca pracy są potrzebne, bowiem bez pracy pozostaje na terenie gminy ok. 1000 osób.

Dużym problemem, z którym boryka się gmina jest bezrobocie. Powstało ono na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z masowymi zwolnieniami w zakładach pracy oraz redukcją etatów w administracji i oświacie. Jego najwyższy poziom wystąpił w 1994 roku, kiedy to zarejestrowanych było 968 osób bez pracy, tj. 20procent czynnych zawodowo. W 2002 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się i wynosiła 908 osób, z czego 614 w gminie i 294 w mieście Narol. Przyczyną tego zjawiska była aktywizacja bezrobotnych przy pracach publicznych i interwencyjnych. 2/3 bezrobotnych to ludzie młodzi bez dużego stażu pracy o wykształceniu zasadniczym zawodowym i podstawowym- ok. 70 procent. Duży procent wśród bezrobotnych stanowią kobiety – 440, co stanowi blisko 50 procent ogółu osób pozostających bez pracy.

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że nie notuje się wzrostu zatrudnienia, a liczba bezrobotnych w ciągu ostatnich lat (2001- 2002) pozostała na takim samym poziomie.

Rzeczywista liczba osób bezrobotnych jest znacznie wyższa, bo właściciele małych gospodarstw rolnych nie mogą rejestrować się w Urzędzie Pracy.28komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.